Familjeföretaget Hedengrens historia

Hedengren har sedan grundandet representerat starka värderingar i linje med familjeföretaget. Vi agerar med respekt för andra, som en ansvarsfull samhällsmedlem. Expertis kombinerat med ständig utveckling och respekt för individer har gjort oss till en uppskattad partner idag.

Som styrelseordförande i Hedengren sitter Berndt Johansson, representant för ägarsläktens tredje generation.

2018 firade Hedengren sitt 100-årsjubileum.

100 års resa, som mäts med kundernas kontinuerliga förtroende.
Full av händelser, gärningar till gagn för samhället och människor.
Lösningar med expertis och ett stort blåvitt hjärta.

 

Hedengrens historia

Bolaget grundas: 1918–1928

Den 6 juni 1918 höll kusinerna Jarl och Walter Hedengren en konstituerande stämma för ett nytt aktiebolag och beslöt att öppna en elaffär, Aktiebolaget J. Hedengren & C:o Osakeyhtiö, på adressen Andrégatan 15.  Affärsidén var det djärva “fullständig service i elbranschen”. De första affärslokalerna finns fortfarande kvar (hörnhuset vid Lönnrotsgatan och Fredriksgatan).

Hedengrens första lokaler omfattade 52 m² och ett år efter grundandet bestod personalen av 7 personer: ägarna, ett butiksbiträde och 4 montörer.

De första fallgroparna blev ödesdigra för kusinerna Hedengren; den 20 mars 1920 inlöstes den unga elaffären av Einar Johansson som tidigare arbetat inom försäkringsbranschen. Den nye ägaren och Hedengren:s första vd behöll bolagets namn, som redan hade ett gott renommé.

Einar Johansson annonserade storskaligt i dagspressen och förtydligade därmed företagets affärsidé. Utrymmet för kundbetjäningen var litet, men det var välorganiserat och innehöll ett omfattande produktsortiment.

I början av 1922 övertog Hedengren en elektromekanisk verkstad, dit Einar Johansson hade koncentrerat alla reparationsarbeten som hans kunder kommit till affären med. Verkstadens ägare Birger Lundell blev minoritetsdelägare i bolaget.

"Kom till vår affär idag kväll kl. 7. Ni får höra radiosändningar från Tyskland.” Så rubricerades en annons hösten 1924 som hänvisade till den nya butikslokalen i Skillnaden 2 (Bensowska husets tomt). Hedengren hade börjat montera den tidens populäraste produkt – radioapparaten – och "HEDE-radion" gick till historien som det första finländska radiomärket! Lokalerna vid Skillnaden omfattade nu 230 m² och när man dessutom 1928 fick ytterligare 700 m² i en gårdsbyggnad räckte det för en lång tid framöver.
1926 hade företaget 37 anställda, varav 22 montörer. För att möta nya utmaningar som bland annat den växande bilismen medförde slöts importavtal, varav en del varade i över 7 decennier! Einar Johanssons första egna bil (år 1930) var en Ford Touring, årsmodell 1926.

Depression och krig: 1928–1948

År 1928 vändes ett nytt blad i Hedengrens historia som elaffär. Affären lades ner och företaget fokuserade på import och partihandel.  Fram tills dess hade Hedengren använt sig av alla den tidens sätt att öka försäljningen: utöver annonsering deltog man i mässor och arrangerade regelbundet produktdemonstrationsdagar. I en skyltfönstertävling hade man fått erkännande och diplom.

Det tidiga 30-talet dominerades fortfarande av depressionen, men snart skulle bättre tider randas i Helsingfors:   byggandet av hotell Torni hade påbörjats. Hotellet blev det första helt elektrifierade huset i Finland; där användes varken trä eller gas.  Hedengren hade erövrat en ny bransch: bolaget blev en ledande elentreprenör – och efter att hotell Torni öppnat sina dörrar den 19 mars 1931 kunde bolagets första storverk skådas över hela staden.

På Floradagen den 13 maj 1936 fick det nya bolaget AB Elektrosignal Sähkömerkki OY (ESM) officiellt godkännande av Handels- och industriministeriet. Det togs emot av verkställande direktören Einar Johansson och Carl-Gustav von Schantz, teknisk ledare för det sedermera under namnet ESMI kända bolaget.

I början av år 1938 stod “Bilpalatset” (numera Tennispalatset) vid Fredriksgatan 65 färdigt. Dit flyttade Hedengren 1940 och fick ett utrymme på 1.600 m². Elektrosignal (ESMI) verkade i samma fastighet på en yta av 900 m².

Under krigsåren var ungefär en tredjedel av personalen inkallade till krigstjänst. Hedengren betalade en s.k. reservistlön åt dem alla.   Tiden satte sin prägel på produktionen: man tillverkade fläktar för träförgasare, reläer, startmotorer m.m.

Decennier av återuppbyggnad: 1948–1978

Verkställande direktör Einar Johansson tilldelades kommerserådstiteln den 15 oktober 1948.
Under tiden i Tennispalatset på Fredriksgatan 65 utökades Hedengrens representationer betydligt. Den idag så viktiga säkerhetsgruppen bildades i mitten av 50-talet. Även utvecklingen av de egna produkterna fortsatte. Till exempel fick tillverkningen av Hedoy-motorvärmare sin början år 1951.

Hushållsmaskiner, exempelvis dammsugare (Electrolux) hade importerats ända sedan 1945. 1952 grundades en egen “avdelning för hushållsmaskiner”, avdelningen fick egna utrymmen i Espilä-huset.

År 1972 byttes dammsugarmärket som såldes av Hedengrens återförsäljare ut till Volta, som också var en produkt från Electrolux. Namnet Electrolux kvarstod som namn för de dammsugare som såldes via direktförsäljning. Direktförsäljningen inleddes 1960.
År 1960 flyttade Hedengren tillbaka till sina ursprungliga rötter, dvs. till Nordqvistska huset vid Lönnrotsgatan 18. Nu uppgick ytan till 6.000 m². I samband med flytten registrerades bolagets namn i sin nuvarande form, OY HEDENGREN AB.

Einar Johansson avled den 31 oktober 1961 vid 69 års ålder. Hans son, DI Bror Johansson, som under handledning av sin far hade lärt sig att leda bolaget, tog över rodret följande dag.

"Att bygga en egen kontorsbyggnad är en viktig del av Oy Hedengrens Ab:s planer för den närmaste framtiden". Detta rapporterades i nyheten som STT förmedlade 1968, när företaget firade 50 år. Dotterbolaget ESMI hade redan 1963 köpt en gammal fabriksfastighet av Vulcan Oy, på Drumsövägen 50. Hedengrens och ESMI:s gemensamma affärsfastighet stod färdig i december 1969. (Då tomten hade planerats som småindustriområde skulle kontorsbyggnaden till sin struktur byggas i enlighet med den.)

Högkonjunktur: 1978–1988

1978 inkluderades JVC i de produkter som Hedengren importerade. I och med videoboomen fick försäljningen en rivstart. Som ett resultat av detta etablerades 1983 en ny avdelningsgrupp för hemelektronik. Bolaget hade nu fem avdelningsgrupper: El-och professionell elektronik, hushållsmaskiner, hemelektronik, fordonsservice och industriteknik samt ackumulator-, reparations-och serviceavdelningsgruppen.

Verkställande direktör Bror Johansson tilldelades kommerserådstiteln den 8 juli 1983.

Den 1 januari 1987 då “BJ” dvs. Bror Johansson gick i pension övertog dåvarande ekonomidirektören Björn “Nalle” Lönnberg posten som verkställande direktör. Bror Johansson hade nu rollen som styrelseordförande.

I maj 1987 ingicks ett företagsköp vilket innebar att Oy Feldt Ab, känd för sina märkesprodukter i belysningsbranschen, i sin helhet övergick till Hedengren. Affären gav upphov till Hedengrens belysningsenhet som tillsammans med formgivare inom olika branscher skapar imponerande belysningslösningar för en mängd olika arkitektoniska, affärs- och kulturbyggnader samt inomhus- och utomhusbelysning för privata hushåll.

Kraftig tillväxt: 1988–1993

Hela 80-talet var en tid av kraftig tillväxt. När Hedengren 1988 fyllde 70 år firades händelsen med pompa och ståt på Dipoli, dit personalen med respektive bjöds in. På plats fanns över 600 personer som fick följa ett komiskt spektakel om företagets historia, lyssna på en hälsning från den nya vd:n, samt supera, dansa och bekanta sig med varandra.

I slutet av augusti 1990 grundades dotterbolaget Oy Hedengren Data Ab, som specialiserade sig på mikrodatorer.  Utöver mikrodatorer hörde perifer utrustning och monitorer till huvudprodukterna.

Under lågkonjunkturen 1991–1994 kämpade Hedengren ihärdigt på –
och höll sig flytande. Man behövde inte redovisa ett enda år som gick på minus.

Den 10 december 1991 undertecknades ett avtal genom vilket Hedengren blev ägare till ESMI:s andel av fastigheten på Drumsö.
I början av januari 1993 bolagiserades direktförsäljningsenheten, som därigenom blev dotterbolaget Oy Hedi Ab.
Vid årsskiftet 1993–94 köpte Hedengren SLO Kommunikation Ab. Tillsammans med vår grupp för professionell video bildades ett nytt dotterbolag, Oy HedCom Ab. HedCom är för närvarande den ledande importören och leverantören av professionell video- och audioteknik samt belysningsteknik för scener och TV-studior.

När bolaget fyllde 75 år 1993 uteblev festligheterna. Bror Johansson konstaterade att “det finns ingen orsak till fest då hela nationen lider av lågkonjunkturen och dess verkningar.” Hans utlovade festligheter hölls vid ett mer passande ögonblick den 27 september 1995. Återigen bjöds alla hedengrenare med respektive in, den här gången till ett besök på nya Nationaloperan som gav operetten “Läderlappen” av Strauss, efter föreställningen intogs supé.

År 1993 grundades dotterbolaget AS Hedengren Eesti i Tallinn, för att befrämja exporten till Baltikum.
1993 inrättades ett försäljningskontor i S:t Petersburg, som 1996 blev Hedengrens dotterbolag AO HedTech, för att koordinera exporten till Ryssland.

Divisionernas tillkomst: 1993–1998

I början av 1995 sålde Hedengren sin andel av aktierna i Oy Esmi Ab.
I april 1996 började Oy Hedi Ab:s direktförsäljning av dammsugare under märket Lux. Under detta namn säljs det globalt i över 35 länder.

I mars 1997 uppfyllde utvecklingen av Hedengrens kvalitetssystem standarden ISO 9002. Efter inspektionen beviljade FIMKO Oy företaget det officiella certifikatet.

I april 1997 beslöt Säkerhetsteknikcentralen (TUKES) att bevilja Hedengren elentreprenörens certifieringsbehörighet enligt EU:s lagstiftning. Bolaget var den första finländska elentreprenören som beviljades certifieringsbehörighet i enlighet med den nya säkerhetsförordningen.

År 1997 övergick ADB-bolaget Tositieto Oy – Realdata Ab i sin helhet i Hedengrens ägo.  Bolaget hade varit delägare sedan 1977, först tillsammans med Hufvudstadsbladet och Tilgmann Oy, därefter med Hbl som andre ägare.

Vårt logistikcenter centrallagret i Köklax, som byggts i fyra skeden, expanderade (tillsvidare) till sin slutliga storlek i december 1997.
Som en följd av rationaliseringar inom företaget fokuserade Hedengren under årsskiftet 1997–98 allt mer på elektronik och elteknik. Divisionen för fordonsservice och industriteknik upplöstes och marknadsföringen av verktyg införlivades med “elsidan”. I början av 1998 hade företaget tre starka divisioner: El-och industriteknik, professionell elektronik och installation samt hemteknik.

Inför ett nytt millennium: 1998–2008

Den 1 mars 1999 genomfördes ett generationsskifte inom ägarfamiljen. Kommerserådet Bror Johansson överlät ordförandeskapet i styrelsen till EM Berndt Johansson, representant för den tredje generationen, som började sköta uppgiften på heltid.  

Samma år gjordes Oy Hedengren Ab till moderbolag, ansvarigt för  koncernens gemensamma funktioner. Till vd för moderbolaget utsågs ekonomidirektör EM Jörg Robertz, som efterträdde bolagets långvarige vd Björn Lönnberg då han gick i pension.  Av affärsområdena bildades dotterbolagen Oy Hedtec Ab, Hedpro Ab och Oy Hedoy Ab.

Osäkerheten på världsmarknaden kastade sin skugga över inledningen på det nya millenniet och den ekonomiska tillväxten i Europa var långsam.  Trots detta förbättrade Hedengren sitt resultat och sin soliditet.
Omfattande projektleveranser, den allt större efterfrågan på hemteknik och utvecklingen av den egna verksamheten medverkade till en ökande omsättning.

År 2005 expanderade verksamheten inom säkerhetsfunktioner till att inkludera nödbelysningssystem (Oy Neptolux Ab) och nätförsäljning av komponenter till säkerhetssystem (Oy Neptosec Ab).

2006 etablerades ett eget kontor i Stockholm för att ytterligare befrämja den växande säkerhetsverksamheten.
Under våren 2007 förtydligade koncernen sin struktur genom att dela in sin verksamhet i fyra divisioner: Hemteknik, Husteknik, Säkerhetsteknik och AV- och broadcastteknik.

År 2008 firade Hedengren 90 år i arbetets tecken med siktet inställt på att bygga upp ett framgångsrikt hundraårigt Hedengren.  Bolagets nuvarande starka affärsområden expanderar sitt utbud och fördjupar sina kundrelationer såväl i hemlandet som utomlands.

Framåt med bestämda steg, 2009–2018

År 2009 spred sig finanskrisen över världen. Hos Hedengren gav emellertid beslutsamma åtgärder i en svår marknadssituation resultat. Utöver 400 varuleverantörer lanserades nya huvudprodukter och den egna produktutvecklingen fortsatte.

Även om finanskrisen fortfarande påverkade 2010, lönade sig det ihärdiga arbetet på Hedengren och varje division inom bolaget visade ett vinstresultat.  Bolagets styrelse beslutade att inleda en omfattande renovering och modernisering av kontorsbyggnaden på Drumsö.
Höjdpunkter under 2011 var det leverantörspris som Hedtec tilldelades av  den mångåriga svenska klienten Frico, förnyandet av Securitys nätbutik samt milstolpen i Hedengren Directs direktförsäljningshistoria då man i Finland överskred gränsen med över 550 000 sålda dammsugare.

Verksamheten fortsatte växa under 2012. I slutet av året presenterades förvärvet och Hedengren hade nu dotterbolag inte bara i Sverige och Estland utan även i Norge.

År 2013 satsade man på att effektivisera serviceupplevelsen: bland annat lanserades en ny webbplats och elektronisk fakturering infördes. Renoveringen av kontorsbyggnaden på Drumsö färdigställdes.

År 2014 påbörjades förnyelsen av verksamhetsstyrningssystemet i syfte att ersätta ett antal gamla system och effektivisera verksamheten.

År 2015, bjöds DI Henrik Eklund, KTM Lars Husberg och DI Lars Wiberg in att bli styrelseledamöter i Hedengren. Som ledamöter fortsatte Berndt Johansson som ordförande, arkitekt Kenneth Lundell och DI Ralf Sohlström. Den 1 april 2015 utsågs Marek Hintze till verkställande direktör för Oy Hedengren Ab.

Ett av de bästa ögonblicken under 2016 var invigningen av Hedengrens-skolan, det vill säga skollokalerna för lågstadiet i Hedengrens fastighet.  Som affärsområden fortsatte dotterbolagets Oy Hedengren Security Ab, Oy Hectec Ab och Oy Hedengren Direct Ab.

Prins William besökte Hedengren-skolan i november 2017.
Verksamheternas samarbete intensifieras. Hedengren firar 100-års historia tillsammans med ägare, medarbetare och kunder.

Search engine powered by ElasticSuite