PERSONVERNERKLÆRING FOR HEDENGRENS SIKKERHETSPARTNERE, LEVERANDØRER OG TJENESTELEVERANDØRER

Denne personvernerklæringen beskriver behandlingen av dine personopplysninger hvis du er en kontaktperson eller representant for en partner, leverandør eller tjenesteleverandør av Hedengren Security.

Hedengren Security behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og beste praksis.
Denne personvernerklæringen beskriver personopplysningene Hedengren Security innhenter om deg, årsaken til at de innhentes og hvordan de brukes. Den informerer deg også om dine rettigheter som registrert og hvordan du kan utøve dem.

Kontroller og kontaktinformasjon

Kontroller: Hedengren Security
Kontaktopplysninger:
tietosuoja@Hedengren.fi
Hedengren Security AS, Teglverkseveien 1, 3413 Lier


Hvilke personopplysninger behandler vi?

«Personopplysninger» refererer til all informasjon som kan knyttes til deg eller brukes til å identifisere deg. Dataene som behandles om kontaktpersonene til samarbeidspartnere, leverandører og tjenesteleverandører er i hovedsak kontaktinformasjon og grunnleggende informasjon til bedrifter og andre organisasjoner. Hvis du er eier eller er en nøkkelperson i selskapet du representerer, kan vi i tillegg til dataene ovenfor også behandle informasjon om kredittvurdering eller annen bakgrunnsinformasjon som er relatert til deg.

Behandlede personopplysninger

  • Navn
  • Kontaktdetaljer på jobben, som e-postadresse, telefonnummer og postadresse
  • Stilling eller rolle i organisasjonen
  • Markedsføringsavslag
  • Informasjon om abonnement på nyhetsbrev
  • Nøkkelpersoner og eiere: informasjon knyttet til kredittvurdering og annen bakgrunnsinformasjon.

 

Fra hvor får vi dataene?

Hovedkildene til personopplysningene vi behandler om deg, er deg selv eller organisasjonen du representerer. Der det er nødvendig innhenter vi også data fra andre kilder, slik som nettstedet til organisasjonen eller andre offentlige informasjonskilder. Der det er nødvendig, innhenter vi informasjon om nøkkelpersoner eller eiere fra offentlige kilder, slik som Allianz Trade.

Til hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?

Hedengren Security behandler personopplysninger til kontaktpersonene til partnere, leverandører og tjenesteleverandører for styring av samarbeid eller kontraktsforhold og kommunikasjon, samt for å muliggjøre kjøp og levering av produkter og tjenester. I tillegg til dette behandles dataene til nøkkelpersonene i virksomheter for å identifisere forretningspartneren og for å oppfylle eventuelle krav fastsatt av lov eller myndigheter. Vi behandler personopplysninger basert på vår legitime interesse for å oppfylle avtalen mellom din organisasjon og Hedengren Security, eller for å oppnå en slik kontrakt.

Personopplysninger behandles også i forbindelse med kommunikasjon, undersøkelser og arrangementer med formål om å gi partnere, leverandører og tjenesteleverandører oppdatert informasjon om produktene og tjenestene til Hedengren Security.  I slike tilfeller er grunnlaget for behandling av personopplysninger de legitime interessene til Hedengren Security.

Vi behandler også personopplysninger for å oppfylle våre juridiske forpliktelser og for å overholde vedtak fra myndighetene. Disse inkluderer eksempelvis lovpålagt journalføring og plikter om beskatning.

Sikkerhet og misbruk

Vi behandler også dine personopplysninger for å sikre datasikkerheten til våre tjenester og kommunikasjonsnettverk. Dette gjøres basert på vår legitime interesse for å ivareta sikkerheten. Kameraovervåking brukes for å sikre at våre lokaler er trygge og sikre. Der det er nødvendig bruker vi også personopplysninger for å forebygge og etterforske tilfeller av misbruk.

Hvem behandler dataene dine?

Tilgang til personopplysninger gis kun til Hedengren Securitys personell som, basert på sin stillingsbeskrivelse, har behov for å behandle personopplysninger. Alle personer som behandler personopplysninger er bundet av en taushetserklæring.

Hedengren Security bruker også eksterne tjenesteleverandører for behandling av personopplysninger. Tjenesteleverandører behandler personopplysninger for levering av tjenester, de har ikke rett til å bruke opplysningene til egne formål. Behandlingen er basert på avtaler om databehandling, inngått mellom Hedengren Security og tjenesteleverandørene.

Vi bruker eksterne behandlere, for eksempel for å levere og vedlikeholde systemet og tilby ulike tekniske plattformer.

Hvem utleveres dataene dine til?

Utlevering av personopplysninger refererer til situasjoner der dine personopplysninger utleveres til en annen behandlingsansvarlig, som bruker dataene til egne formål. Vi utleverer personopplysninger i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover og -forskrifter og grunnlaget fastsatt i disse.

Vi utleverer personopplysninger til våre partnere som er involvert i levering og installasjon av systemene våre. Der det er nødvendig deler vi personopplysninger med utleiere og eiendomsselskaper.    

Vil opplysningene dine overføres utenfor EU/EØS?

Under behandlingen av personopplysninger til kontaktpersoner og representanter for partnere, leverandører og tjenesteleverandører, bruker vi også systemer som kontraktsstyringssystemer, som under visse omstendigheter er tilgjengelig fra utenfor EU/EØS-området. Noen ganger må vi også involvere amerikanske leverandører som befinner seg utenfor EU/EØS for å gjennomføre prosjektene våre. Hvis du ønsker mer informasjon om sikkerhetstiltak knyttet til internasjonale overføringer av personopplysninger, bes du kontakte tietosuoja@Hedengren Security.fi.

Hvor lenge beholder vi opplysningene dine?

Dersom dataene dine er knyttet til kjøp og betalingstransaksjoner, lagrer vi dataene i samsvar med lover og forskrifter om regnskap. Dersom grunnlaget for behandling av personopplysninger er Hedengren Securitys berettigede interesse, er oppbevaringsperioden tre år fra siste kontakt.

Dine rettigheter som registrert

Du har rettighetene gitt gjennom personvernlovgivningen for personopplysningene som behandles hos Hedengren Security.

Du har rett til å vite hvilke opplysninger Hedengren Security behandler om deg. Du har også rett til å motta en kopi av dataene og nødvendig informasjon knyttet til databehandlingen. Du har også rett til å få unøyaktig, utdatert eller ufullstendig informasjon om deg selv rettet eller supplert.

Du har rett til å be om sletting av informasjon om deg under visse betingelser. Personopplysninger kan for eksempel slettes hvis de ikke lenger er nødvendige for de opprinnelige behandlingsformålene, eller hvis du motsetter deg behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføring. Merk at til tross for din forespørsel, kan Hedengren Security måtte fortsette å behandle informasjonen din, for eksempel for å overholde juridiske forpliktelser.

I enkelte tilfeller har du rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses, slik at Hedengren Security kun har rett til å beholde slike personopplysninger.

Hvis behandlingen av dine personopplysninger er basert på samtykke eller kontrakt, har du rett til å få dataene dine overført til en annen behandlingsansvarlig. Retten gjelder data som du selv har oppgitt til Hedengren Security og som er lagret i et elektronisk informasjonssystem. Hvis det er teknisk mulig, må behandlingsansvarlig overføre opplysningene dine direkte til en annen behandlingsansvarlig.

I visse situasjoner har du rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine, dersom behandlingen ikke er basert på juridisk forpliktelse eller kontrakt.

Du har rett til å ikke bli underlagt en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, for eksempel profilering, som har juridiske eller andre vesentlige virkninger for deg. For tiden tar ikke Hedengren Security beslutninger utelukkende basert på automatisert behandling eller profilering.

Hvis du har spørsmål om behandlingen av opplysningene dine eller hvis du ønsker å utøve rettighetene dine, bes du sende forespørselen din ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i begynnelsen av dokumentet.

Hvis du mistenker at personopplysningene dine har blitt behandlet i strid med databeskyttelsesloven, har du rett til å sende inn en klage til Data Protection Ombudsman's Office, postboks 800, FI-00531 Helsinki eller www.tietosuoja.fi.

Endringer i personvernerklæringen

Personvernerklæringen oppdateres etter behov, etter hvert som driften og tjenestene våre utvikler seg. Personvernerklæringen kan også oppdateres i henhold til eventuelle juridiske endringer eller endringer i beste praksis. Vi oppfordrer deg til regelmessig å se den nyeste versjonen av personvernerklæringen på nettstedet vårt. Denne personvernerklæringen ble oppdatert 13. oktober 2023.