Back to articles
Latest articles

Nyhet

Ikke bare ord, også handling – Hedengrens kundeløfte er basert på tilbakemeldinger fra kundens egne erfaringer

Hedengrens kundeløfte, som nå er videreutviklet gjennom den nye strategien, tar utgangspunkt i Hedengrens opprinnelige visjon og alle fordelene dagens kunder erfarer. - M...

02.03.2022

Les mer

Nyhet

Administrerende direktør i Hedengren, Marek Hintze: - Den nye strategien ivaretar interessene til alle aktørene i verdikjeden

Det strategiske målet for bærekraftig tenkning i Hedengren er å gjennomføre fordelene med bærekraft og innovativ systemutvikling i hele verdikjeden. - Vi hjelper både ark...

16.02.2022

Les mer

Nyhet

Hedengrens nye strategi reflekterer eierfamiliens kjerneverdier: - Varig relasjonsbygging med nøye utvalgte interessegrupper er ryggraden i vår virksomhet.

Ifølge Berndt Johansson, styreformann i Hedengren og representant for tredje generasjons eiere fra familien, er selskapets vekststrategi basert på en respektfull bedriftskultur og varig relasjon...

14.02.2022

Les mer

Administrerende direktør i Hedengren, Marek Hintze: - Den nye strategien ivaretar interessene til alle aktørene i verdikjeden

Det strategiske målet for bærekraftig tenkning i Hedengren er å gjennomføre fordelene med bærekraft og innovativ systemutvikling i hele verdikjeden. - Vi hjelper både arkitekten, eieren av eiendommen, byggherren og entreprenøren med å lykkes bedre i sin hverdag og med sin virksomhet, sier Hintze.

For Hintze, som har jobbet som administrerende direktør i Hedengren i seks år, var dette det andre strategiske prosjektet i karrieren hans i Hedengren.   

- Målet med strategiarbeidet som startet i 2015, var å få samlet selskapet i en enhet og skape synergier ved å slå funksjonene sammen. Vi har nøyaktig kunnskap om egne sterke sider og retter fokuset mot de områdene hvor vi kan tilføre kundene størst mulig merverdi, forteller Hintze.

Bærekraft som grunnlag for strategiarbeidet

Som grunnlag for strategiarbeidet trekker direktøren frem bærekraft, som den viktigste suksess faktoren gjennom hele den hundre år lange historien til selskapet – og som nå også er på agendaen både hos kunder og konkurrenter på en helt ny måte.

- Man har lagt merke til at en langsiktig produkt- og tjenesteutvikling basert på bærekraftige verdier gir en mer og mer betydelig økonomisk og økologisk verdi i det «bruk og kast» samfunnet vi nå lever i. Målet vårt er å få fordelene med vår sterke, bærekraftige kompetanse og kompatible systemer lettere tilgjengelig enn tidligere.

Strategien går ut på at hvert enkelt prosjekt i praksis vil forenkle prosessene, integrering av systemene og vekst av skytjenester, er utgangspunktet at alle aktørene i verdikjeden skal få større handlingsrom.

 

Marek Hintze
Hedengrens nye strategien ivaretar interessene til alle aktørene i verdikjeden. - Jo bedre vi lykkes, dess mindre konflikter er det mellom bygningseierne, byggherren, arkitektene og entreprenørene, og dess mindre uforutsette problemer oppstår det i prosjektene. Målet vårt er at arbeidet til alle aktørene blir lettere og lønnsomheten øker, beskriver Marek Hintze.

 

- Strategi for bærekraft lykkes når aktørenes arbeid blir lettere, og lønnsomheten øker. Når sluttkunden i tillegg får bærekraftige løsninger som er enkle å vedlikeholde – og som bidrar til at karbonavtrykket reduseres for alle involverte i prosessen, lykkes vi forklarer Hintze.      

De ansatte og kundene er sterkt med

De viktigste punktene i den nye strategien er kultur og kundeløfte.

- Kultur betyr at hos oss går menneskene foran konstruksjonene. Et samfunn lykkes når individene har inspirasjon til å utvikle kompetansen sin og utføre arbeidet sitt på en god måte. Det er moro å komme på jobb i Hedengren, og dette kommer også frem i kundegrensesnittet, sier Hintze.

Kundeløftet: «En bedre hverdag», gjenspeiler Hedengrens hundre års lange erfaring og innovasjon til å fornye hele bransjen.

 

Marek Hintze Hedengrens nye strategien
Ifølge Hintze kan man måle suksessen med den nye strategien på forskjellige måter. Målsetning med strategiarbeidet er en omsetning på 100 millioner euro. - I praksis kan vi se om vi har lyktes ved at kundene vil samarbeide med oss, om bedriften lokker til seg nye spesialister og hvorvidt graden av stolthet øker hos de ansatte i egen, sier Hintze.

 

- Vi er kjent som en aktør man lykkes sammen med, selv i krevende prosjekter. Vi tilbyr bransjens beste erfaring og nye innovative løsninger helt i toppsjiktet når det gjelder energieffektivitet og sirkulær økonomi. Når grunn av bærekraften i disse løsningene tas i betraktning, leverer vi nesten alltid er de mest lønnsomme alternativene.

Hintze syns at det beste med kundeløftet er at idegrunnlaget kommer fra kundene selv.  

- Den nye strategien er bygd opp i et tett samarbeid med kundene. De så på denne tryggheten om å lykkes, forutsigbarheten og de bærekraftige løsningene knyttet til sin egne hverdag som den største kundeverdien og en faktor som støttet opp om deres egne vekst og suksess.

Informasjonshåndtering i kjernen av utviklingsarbeidet

Tre andre sentrale punkter i strategien er bygningsautomatikk, tjenestevirksomhet og globalisering.

- Når verden blir mer mangfoldig, er håndtering og tilgjengelighet av informasjon to svært sentrale ting. Takket være produktutviklingen basert på åpne grensesnitt kan vi skape nye og kompatible løsninger for bygningsautomatikk og informasjonshåndtering, som tilfører kundene merverdi og lettelser i hverdagen.

Utviklingen av tjenestevirksomheten betyr ifølge Hintze foredling av tjenestene til å bli enda mer individualiserte – at vi står enda nærmere kundene og lytter nøye til det de har å si.
-

Vi identifiserer kundenes problemer og tilbyr dem nye typer tjenesteløsninger for å kunne utnytte dataene som samles inn om bygningene.

Selskapet opererer i hele Norden, og satser spesielt på vekst i Norge, Sverige og Estland.

- Den nye strategien vår sikter seg inn på å konsentrere våre egne tilbud. Målet er å skape lokalt, skreddersydde produktporteføljer og konsepter, som gir mest merverdi til kundene i akkurat dette området, definerer Hintze.  

Slik kommer strategien til uttrykk i praksis:

  • I produktutviklingen konsentreres ressursene på det som Hedengren har kompetanse og teknologi i verdensklasse til.

  • Hedengren satser sterkt på tjenesteutvikling som støtter opp om bygningsautomatikk og husteknologi. I et samfunn som blir mer og mer komplisert, er det et klart behov for tjenesteintegrering, og kundene trenger kontroll-, oppstarts-, og vedlikeholdstjenester som er bygd opp rundt teknologien.

  • Integrasjon står i sentrum av alt. Husteknikken, energieffektive infrastrukturløsninger og styringsprogrammene for bygningsautomatikken kobles sammen i en helt ny type helheter. Entreprenørene får være med i omfattende helhetlige løsninger, og planleggerne kan forme utbygde bolig- og jobbmiljøer etter fremtidens krav.

  • Det produseres åpne bruksdata for eiendommer og infrastruktur til alle parter, både til kommersielle og samfunnsmessige formål.

  • Landsselskapenes tilbud skjerpes, autonomien økes og utnyttelsen av felles ressurser gjøres lettere.